Van phao cơ chống tràn thế hệ mới phi 27

190.000

Phao chống tràn phi 27

  • Áp suất làm việc: từ 0.1 bar đến 10 bar
    • Áp suất phá hủy: > 30 bar
  • Dung dịch dùng thích hợp: nước
  • Nhiệt độ: nước lạnh (nước sinh hoạt bình thường)
  • Kích cỡ:  Ø27